家庭乱码仑区在线播放

MIEJSCE PAMI?CI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BY?Y NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBóZ KONCENTRACYJNY I ZAG?ADY

Aktualno?ci

Wystawa "Forbidden Art" w National Liberty Museum w Filadelfii

ps
13-11-2019

W filadelfijskim National Liberty Museum 11 listopada uroczy?cie otwarto wystaw? „Forbidden Art”. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Auschwitz prezentuje historie 20 dzie? sztuki wykonanych nielegalnie i z nara?eniem ?ycia przez wi??niów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.

 

Fot.: National Liberty Museum
Piotr Cywiński....
Fot.: National Liberty Museum
Wojciech Soczewica....
Fot.: National Liberty Museum
Piotr Cywiński i...
Rysunek pochodzi ze...
Bransoletka ze...
Halina O?omucka...

Od kilku lat ekspozycja ta podró?uje po Stanach Zjednoczonych spotykaj?c z bardzo dobrym odbiorem odwiedzaj?cych i mediów. Jest równie? wykorzystywana przez szko?y w ramach programów nauczania o historii XX wieku.

– Sztuka obozowa pozwala opowiedzie? o tragedii Cz?owieka w sposób dotychczas ma?o wykorzystywany, a niezmiernie wa?ny i przemawiaj?cy do wyobra?ni nowych pokoleń. Jest to bowiem autentyczny wyraz odczu? i pragnień ludzi, których esesmani próbowali odcz?owieczy?. Jest to równocze?nie bardzo bezpo?redni g?os pochodz?cy ze ?rodka obozu. To relacje bez s?owa, a jednocze?nie niezwykle mocne w sile ludzkiego przekazu – powiedzia? dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau podczas otwarcia wystawy.

Wystawa ta zosta?a sprowadzona do Filadelfii dzi?ki zaanga?owaniu amerykańskiej Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation z Nowego Jorku pod przewodnictwem Ronalda S. Laudera, której dyrektor dr Maria Zalewska wraz z Lis? Steinberg by?a obecna na wernisa?u. W?ród wielu go?ci obecni byli równie? Lewis Gantman i Joseph Finkelstein – filadelfijscy cz?onkowie Rady ABMF.

– Trzydzie?ci lat temu spotka?em si? prywatnie z Eliem Weiselem. To by?a ma?a grupa, 10 dzieci ocala?ych. Powiedzia? wówczas co?, o czym pami?tam do dzi?. Elie Weisel powiedzia?a do nas: „Nadejdzie czas, kiedy ja odejd? i odejd? was rodzice. Nie b?dzie ?yj?cych ?wiadków, którzy b?d? mogli opowiedzie? t? histori?. Pami?? o tym, co si? wydarzy?o, zostanie zapomniana, chyba ?e we?miecie na siebie osobist? odpowiedzialno?? za jej zachowanie.”. On mówi? do mnie i do naszej ma?ej grupy, ale te? do naszego pokolenia. Naszym wspólnym obowi?zkiem jest zachowanie dowodów i zachowanie pami?ci oraz nauczanie kolejnych pokoleń – powiedzia? Joe Finkelstein.

Swoimi wspomnieniami dzieli? si? równie? Don Greenbaum, weteran II wojny ?wiatowej, jeden z wyzwolicieli niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Dachau. 

Dyrektor Libery Museum Gwen Borowski ma nadziej?, ?e odwiedzaj?cy wystaw? wynios? z niej lekcj? dotycz?c? tego, ?e jako ?wiadkowie z?a powinni?my interweniowa?, reagowa? na niesprawiedliwo??, a bierno?? czyni nas wspó?sprawc?. – Chodzi o ochron? wolno?ci, która jest bardzo krucha. Ta sztuka opowiada nieprawdopodobn? histori? oporu, przetrwania i zachowania to?samo?ci – powiedzia?a.

Podczas otwarcia wystawy, dr Maria Zalewska, która od dekady wspiera Fundacj? Auschwitz-Birkenau oraz dzie?o ratowania autentyzmu Miejsca Pami?ci, zosta?a wyró?niona przez dyrektora Cywińskiego faksymile grafiki Mieczys?awa Ko?cielniaka pt. „List z domu”.

Wystawa Forbidden Art, której kuratorem jest historyk sztuki Agnieszka Sieradzka pracuj?ca w Zbiorach Muzeum,  przedstawia prace artystyczne wykonane w obozie nielegalnie. S? to rysunki dokumentuj?ce obozow? rzeczywisto??, ale tak?e przyk?ady sztuki b?d?cej ucieczk? od tej okrutnej rzeczywisto?ci. W?ród nich znajduj? si? prace Zofii St?pień, Haliny O?omuckiej, Józefa Szajny, Franciszka Ja?wieckiego, W?odzimierza Siwierskiego, Mieczys?awa Ko?cielniaka, Petera Edela, Josefa Sapcaru i innych nie zawsze znanych z imienia i nazwiska wi??niów.

Powi?kszone i pod?wietlone reprodukcje fotograficzne autorstwa Micha?a Dziewulskiego zosta?y umieszczone w specjalnie zaprojektowanych drewnianych panelach wystawowych, które nawi?zuj? do architektury obozowych baraków. Ka?dej pracy towarzyszy komentarz historyczny oraz fragmenty archiwalnych relacji.

– Dzi?ki precyzyjnym komentarzom towarzysz?cym ka?dej pracy na wystawie jeste?my w stanie zrozumie? nie tylko znaczenie sztuki w ?yciu poszczególnych osób, ale tak?e dla wi??niów Auschwitz jako grupy. Oczami artystów uzyskujemy dost?p do uczu?, rzeczy i wydarzeń, które by?y dla nich wa?ne. Z pewno?ci? istotny jest równie? fakt, ?e ich prace pozwala nam przybli?y? si? nieco do grozy, któr? odczuwali. Sztuka s?u?y tu jako kolejny autentyczny pomost mi?dzy ich, a naszym ?yciem – powiedzia? Wojciech Soczewica, Dyrektor Generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Wystawa podzielona zosta?a na dwie cz??ci. W pierwszej ukazane s? obozowe realia — ró?ne sceny z funkcjonowania obozu, a tak?e portrety wi??niów. W drugiej natomiast zobaczy? mo?na ró?ne formy ucieczki od obozowej rzeczywisto?ci: karykatury, album z ?yczeniami, czy te? bajki pisane przez wi??niów dla swoich dzieci.

Wystawa b?dzie czynna w National Liberty Museum w Filadelfii do 12 kwietnia 2020 r.

via @auschwitzmuseum" target="_blank">